Nordmarkens Näringsliv

 

Verksamhetsberättelse 2016

Vid Årjängs Företagarförenings årsmöte den 29 april 2008 beslutades att en ny näringslivsförening i Årjäng med namnet Nordmarkens Näringsliv ek förening skulle bildas. Detta är verksamhetsberättelsen för föreningens nionde verksamhetsår.

Nordmarkens Näringsliv Verksamhetsberättelse 2016 i pdf-format

Affärsidé

Nordmarkens Näringslivs affärsidé är att inom tre verksamhetsområden – näringslivsservice, centrumsamverkan och besöksnäringen – ta aktiv del i utveckling, samordning, profilering och marknadsföring av kommunen och dess företag.

 

Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter. I styrelsen finns även tre adjungerade ledamöter.

Ordförande har varit Gunilla Andersson

Vice ordförande har varit Mikael Swartz.

Ledamöter har varit Rikard Ohlin, Jörgen Stomberg, Urban Stockesjö, Maria Ågren, Kerstin Löfgren, Jon-Erik Andersson, Henrik Nilsson

Adjungerade ledamöter har varit Hans Noren, Pär Näslund, Kjell-Anders Dahlström

 

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året samt flera arbetsmöten som ej varit protokollförda. Inom styrelsen har tillsatts olika arbetsgrupper som arbetat mellan styrelsens möten. Styrelsen har också avsatt tid i februari 2017 för ett strategi/utvecklingsmöte från lunch till lunch på Dömle Herrgård.

Styrelsens ledamöter har haft särskilda ansvars-och bevakningsområden.

 

Föreningens ekonomi

Föreningens resultat-och balansräkning samt revisionsrapport återfinns i särskild bilaga.

 

Ekonomisk brottslighet
Under sommaren fattade vår redovisningsbyrå misstankar om att föreningen blivit utsatt för ekonomisk brottslighet under 2015 0ch 2016. Styrelsens interna undersökning stärkte den misstanken och ärendet överlämnades till polisen.

Efter att polisanmälan gjordes har vi låtit Ekonomi Service i Årjäng AB, genomföra en djupare analys av räkenskaperna för att försöka fastställa mer exakt vilken omfattning vi anser det ekonomiska brottet haft.

Deras undersökning bekräftar både de misstankar vi haft och att personen i fråga har betalat tillbaka de mesta av pengarna vilket också framgår av årsredovisningen.

Ärendet utreds för närvarande av polis och några ytterligare uppgifter om hur ärendet handläggs vidare har vi inte.

Styrelsen har också förstärkt de interna rutinerna kring attester och utbetalningar för att säkerställa att vi om möjligt står bättre rustade mot ev. framtida oegentligheter.

 

 

 

Verksamheten

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 121 medlemmar.

 

Årsmöte

Nordmarkens Näringslivs årsmöte hölls den 23 februari på Nordiska Travmuseet. under ordförandeskap av Johan Västsäter.

Vid årsmötet avgick Ola Svensson som ersattes av Henrik Nilsson. Henrik Nilsson avgick som ordförande och efterträddes av Gunilla Andersson.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet adjungerades Hans Noren, Pär Näslund och Kjell-Anders Dahlström till styrelsen.

 

Viktiga påverkansfrågor
Förslag på begräsning av öppettider på Tullstationen i Hån.

En fråga styrelsen har engagerat sig i med kraft. Många möten har i olika konstellationer hållits i frågan. Vi valde att engagera Handelskammaren som på uppdrag av NN genom Frida Johansson engagerat sig i tullfrågan och deltagit i såväl interna möten med oss som i möten med tullverket, WW Sparbank, kommunen och riksdagsman Gunilla Svantorp. Man har gjort en rejäl genomlysning av förslaget till stängning av tullen och gått ut med en enkät. Resultatet är att Tullverket skjutit på sitt inriktningsbeslut och kommer att ta in företagens perspektiv innan ett beslut fattas.

 

Förslag på stängning av kirurgjouren nattetid på Sjukhuset i Arvika
NN har engagerat sig och gjort skrivelse till landstingsstyrelsen och ansvariga inom landstinget. Vi har även varit i kontakt med landstingsdirektör Gunilla Anderson. Vi erbjöds efter detta delta i en utvecklingsgrupp som Ulf Jonsson Flexit suttit med i för NN:s räkning. Det kommer nu att ske ett utvecklingsarbete på sjukhuset.

 

Westra Wermlands Export

Nordmarkens Näringsliv har under 2016 medverkat i projektet Westra Wermland Export som är ett företagsutvecklingsprojekt. Hans Noren´ och Kjell-Anders Dahlström har engagerats under året som ansvariga och utvecklare i projektet. Kjell Ericsson har anlitats med aktiv marknadsbearbetning, samt att Eva Johansson har anlitats som säljcoach och Josefin Wallin som digital coach.

I bilaga finns en sammanställning av verksamheten under året.

 

Företagarmöten/Medlemsmöten

I samarbete med kommunen har fem frukostmöten hållits.

Tema har bla. varit företagspresentationer, aktuella näringslivsfrågor, kommunal information och företagsbesök på Flexit, Norbag samt Golfklubben.

 

Företagsmässan Möjligheternas Grenseland på Töcksfors Köpcenter 10 – 11 mars 2017

Målet med mässan var att knyta viktiga kontakter och synliggöra företagandet i gränslandet. 33 utställare varav fyra från Norge deltog. Förutom utställning var det mässfrukost och både Sveriges ambassadör i Norge samt Oslo handelskammare var fina inslag. Ett seminarium om YH utbildning hölls. En särskild rapport om mässan finns.

 

 

Hemsida och Facebook

Föreningen har en egen hemsida – www.nordmarkens.se

Här återfinns fakta om föreningen, program mm

Föreningens medlemmar kan annonsera gratis på hemsidan. Föreningen har också en egen Facebook sida där nyheter läggs ut.

 

Medlemsavgifter

Föreningen har ett differentierat avgiftssystem baserat på omsättning.

Ett specialavtal har funnits för Claronas kvinnliga affärsnätverk.

Föreningen är också öppen för icke-företagare genom ett ideellt medlemskap till låg kostnad.

 

Medlemsinformation

Medlemsinformation sker i huvudsak via hemsidan, Facebook och vid olika möten.

Även ARENA samt NWT Xtra (se nedan) har använts för medlemsinformation.

 

Näringslivsråd  

Näringslivsrådet är ett samverkansorgan mellan kommunen och näringslivet.

Rådet har haft ett möte under året.

 

Centrumutveckling

Med syfte att utveckla samarbete inom handeln finns Centrumorganisation inom Nordmarkens Näringsliv. CO har genomfört vårmarknad, julmarknad, stämpeljakt och julklappssäcken. Varit med att marknadsföra Hästkrafthelgen.

Startat en Facebooksida för marknadsföring av CO som idag har cirka 2 700 följare

 

Besöksnäringen

Företagare inom besöksnäringen har under året arbetat i en arbetsgrupp tillsammans med kommunen, där viktiga frågor för branschen diskuterats Jörgen Stomberg har även varit med på två dagars möte om Unionsleden och Cykelmässa i Göteborg.

 

Clarornas kvinnliga affärsnätverk
Clarornas verksamhet har avrapporterats på varje styrelsemöte. Styrelsen för Clarorna har träffat ordförande i NN angående att man vill upplösa föreningen och bli en underavdelning till NN.

 

Samverkan

Årjängs kommun
Vi har ett nära samarbete med kommunen, där vi arrangerar frukostmöten och andra aktiviteter tillsammans. Näringslivsutvecklare Hans Noren och landsbygdsrådgivare Pär Näslund deltar som adjungerade i styrelsens möten. Kommunalråd, kommunchef, integrationssamordnare, upphandlare har varit inbjudna på styrelsemöten för att diskutera viktiga frågor. Lennart Bryntesson deltar som representant för NN i kommunens integrationsråd. Urban Stockesjö har deltagit i en rekryteringsdag anordnad av kommunen i början av mars 2017. NN har medverkat på kommunens företagsdag genom att Lennart Bryntesson bland annat var debattledare.

 

 

 

Handelskammaren

Föreningen är medlem i Handelskammaren Värmland. Handelskammaren har deltagit på ett av NN:s styrelsemöten samt flera interna möten runt tullfrågan. Handelskammaren har också genomfört Handelskammaren på rull i Årjäng under februari 2017

 

Svenskt Näringsliv
Föreningen genomförde den 6 oktober en välbesökt kväll tillsammans med Svenskt Näringsliv med presentation av resultatet av Svenskt Näringslivs rankning om företagsklimatet.

 

Westra Wermlands Sparbank

Flera aktiviteter och möten har hållits tillsammans med Westra Wermlands Sparbank, bland annat en föreläsning om Ägarplanering i april 2016. Banken har också Kjell-Anders Dahlström som adjungerad representant i styrelsen.

 

Arbetsförmedlingen
Representanter för Arbetsförmedling har deltagit vid flera styrelsemöten för att bland annat samverka kring nyanlända. Näringslivet var också inbjudna till en konferens om merjobb den 28 september.

 

Ung Digital Ide
Ett företagsprojekt som riktar sig till ungdomar upp till 35 år. Samverkan har skett med Stefan Skoglund som har gästat oss såväl på frukostmöten, medverkat i en kvällsföreläsning om digitalisering samt samverkat med skolan angående entreprenörskap.

 

Kommunens integrationsråd
Lennart Bryntesson representerar NN i kommunens integrationsråd.

 

Samverkan mellan skolan och näringslivet
Som ett ex på samverkan mellan skolan och näringslivet under året är att det genomfördes en temavecka angående entreprenörskap/arbetsliv för årskurs 8 under vecka 7-8 2017. Syokonsult Anna Eriksson var den sammankallande länken i denna satsning. Det bjöds på mycket hela veckan, allt ifrån en föreläsning av Stefan Skoglund Ung Digital Ide´ som vi samverkar med. Han är en inspirerande entreprenör, Rikard Olin Silleruds Lanthandel, entreprenörerna Lennart Bryntesson Bison, Jonas Ås Interjak, Mona Jonsson Ica Supermarket, samt jakt/charter piloten Harald Gatel. Studiebesök gjordes på Moelven Årjängs såg, Hanza Elektromecan, Best Western hotell, Turessons bil o rep, Bad o Värmebutiken samt Westra Wermlands Sparbank, Wermlands Mecanics, Nordmarkens fasader, Norbag samt Flexit., Maximat, Sportshopen, Autoexperten, Godisfabriken, Ica supermarket, Rusta och Sportringen.

 

NWT Xtra

Under året har ordförande skrivit en krönika varje månad i NWT X tra.

 

Arena

Svanqvist Tryckeri AB har under året gett ut två näringslivstidningar.

 

Övrigt

Föreningen och dess verksamhet har under året presenterats på olika möten.

Föreningen har också uppmärksammats med artiklar i media.

 

 

Framtid
Styrelsen satte under sina strategidagar i februari en vision om att bli Sveriges bästa småföretagarkommun. Detta ska ske genom en medveten satsning på först ett förstadieprojekt som ska leda till ett större projekt som i sin tur ska leda till en hållbar verksamhetsstruktur. Vi har gett utvecklingsarbetet namnet En dörr in för tillväxt. Tankarna kommer att presenteras på årsmötet den 30 mars.

 

Tack

Tack till styrelsen och alla er medlemmar samt samverkanspartners för att ni varit med och medverkat till att Näringslivet i Årjäng fortsätter att utvecklas. Det är era drivkrafter och engagemang som har gett mig kraften att axla ordförandeskapet i vår förening under året. Näringslivsmässigt har vår kommun haft ett väldigt bra år där många företag expanderat och gått bra, inte minst genom draghjälp av projektet Westra Wermlands Export. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta att tillsammans med er utveckla näringslivet mot visionen om att bli Sveriges bästa småföretagarkommun. Jag hoppas ni fortsatt vill vara med på denna spännande resa.

 

Gunilla Andersson

Ordförande

Årjäng 30 mars 2017

 

Gunilla Andersson          Mikael Swartz                  Maria Åhgren
Ordförande                       vice ordförande

Rikard Ohlin                     Kerstin Löfgren                Urban Stockesjö

Jörgen Stomberg             Henrik Nilsson                 Jon-Erik Andersson