Företagarna i NN:s styrelse vill bistå kommunen med kompetens, insikt och vara en
aktiv del i arbetet med att hålla igång näringslivet i Årjängs kommun. Därför har man
idag lämnat in en skrivelse till Kommunstyrelsen med förslag på åtgärder.

Här är skrivelsen i sin helhet

Med anledning av Corona/covid-19

De senaste dagarnas och veckornas spridning av Corona/Covid-19 har fått
enorma konsekvenser för både hälsa, samhälle och företagande i Sverige och så också i
Årjängs kommun.

Företagarna i Nordmarkens Näringsliv (NN) ser att läget i näringslivet försämrats dramatiskt
under den senaste tiden i sviterna av Corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna
för att stoppa dess spridning.

Vi behöver gemensamt göra vad vi kan för att underlätta för våra lokala företag.

För att vara proaktiv och för att mildra effekterna som företagen i Årjängs kommun drabbas
av på grund av pandemin önskar NN ett konstruktivt åtgärdspaket för att hjälpa våra företag.

För att säkerställa att åtgärdspaketet blir ett verktyg som löpande utvecklas under pågående
pandemi är det viktigt att kommunen fattar strategiska inriktningsbeslut för åtgärdspaketet.

 • NN förordar att kommunen fattar ett strategiskt inriktningsbeslut, att i alla
  insatser som kommunen nu behöver göra för att möta pandemin, i första steget använder det
  lokala näringslivet för att lösa behoven.
 • NN förordar att satsningen ska gynna den breda massan av företag inom kommunen.
  Det finns inga motsättningar i att man säkerställer att företagen får möjlighet att leverera
  samtidigt som man löser medborgarnas behov. Det finns stora möjligheter att uppnå att både
  företagare och medborgare gynnas av detta.

För att säkerställa företagsperspektivet vill NN:s företagare ha en av oss utsedd representant
med i grupperingen som diskuterar och tar fram åtgärdspaketet.

NN tycker det är viktigt att tillsätta en organisation som löpande, vid identifiering av
kommunala behov, snabbt säkerställer att företagare får möjlighet att vara med och bidra
samt att företagarna i kommunen löpande uppdateras om vilka möjligheter de har att bidra
med olika insatser.

Vidare vädjar NN att Årjängs kommun gör en stor aktiv satsning för att stötta det
lokala näringslivet.

Det finns många goda exempel på åtgärdspaket i vår närhet som även vår kommun kan anamma.
Vi lyfter här några exempel på detta:

 • Mat kan lagas av lokala restauranger och frigöra kommunal kökspersonal
  till annat
 • Bröd kan bakas lokalt
 • Matlådor till hemmaboende pensionärer kan lagas lokalt och köras ut av
  lokala entreprenörer.
 • Kommunen har städning i egen regi – anlita städfirmor
 • Åtgärder för att stärka företagens likviditet som tex slopade kommunala
  avgifter och återbetalning av betalda avgifter under 2020.
 • Åtgärder för att frigöra tid hos företagen t.ex. förlänga tidsfrister i
  tillstånds- och tillsynsärenden, skjuta upp tillsynsbesök mm.

Utöver detta har vi ett gemensamt ansvar att upprätthålla efterfrågan på varor och tjänster.
Offentlig sektor är en stor kund hos många företag. Vi behöver både hedra ingångna avtal,
se på möjligheter att tidigarelägga planerade projekt och uppmuntra folk till att genom
konsumtion hålla igång Årjängs kommun. Det kommer en tid efter krisen och då vill vi att
våra företag lever kvar.

Vi måste agera tillsammans om vi ska vara Sveriges bästa småföretagarkommun.

Företagarna i NN:s styrelse önskar bistå kommunen med kompetens, insikt och vara en aktiv
del i arbetet med att hålla igång näringslivet i Årjängs kommun. Detta då kommunens
representanter i NN:s styrelse, helt naturligt, idag har stort fokus på medborgaren.

Tillsammans gör vi skillnad!

Årjäng 2020-03-24

Företagarna i Nordmarkens Näringsliv

Kontaktperson:
Rikard Ohlin
Tel: 070-257 92 72