Tid: Onsdagen den 19 maj, kl. 18.30

Anmälan senast: 2021-05-17   Till: E-post: naringsliv@arjang.se, vi skickar sen en digital inbjudan till dig via e-post.

Välkomna!

DAGORDNING
FÖR ÅRSMÖTE FÖR NORDMARKENS NÄRINGSLIV EKONOMISK FÖRENING, 2021 05-19

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid behov.

5. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt hur vinsten eller    förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Fastställande av medlemsavgift

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande.

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

15. Inkomna motioner

16. Övriga frågor